Om

Ursula Hass, vd Padme AB

Tidigt i januari 2015 grundade jag, Ursula Hass, Padme AB där vi erbjuder en rad tjänster inom ledarskap, strategiska relationer och förändringsprocesser. Det kan handla om att under en tidsperiod fylla ett ledarbehov i din organisation, att stödja ett förändringsarbete som är viktigt för er framgång, eller att bygga upp relationer med andra sektorer i samhället (universitet/högskola, näringsliv eller offentlig verksamhet).

Jag har 20 års erfarenhet av ledaruppdrag, både på ledningsnivå, mellanchefsnivå och i styrelser/ kommittéer. Olika typer av organisationer leds på olika sätt, vilket jag också har stor erfarenhet av genom mitt engagemang i både universitetssektorn, ideella föreningar och i näringslivet. Givetvis spelar branch, verksamhetsinriktning och antalet anställda/ föreningsmedlemmar stor roll för hur ett framgångsrikt ledarskap ser ut.